MojVaillant

Program vjernosti

Opći uvjeti sudjelovanja u Programu lojalnosti MojVaillant za Vaillant korisnike

Ovim Općim Uvjetima uređuje se Program „MojVaillant“ nagrađivanja vjernosti korisnika Vaillant uređaja (dalje u tekstu: „Vaillant Program lojalnosti“). Društvo Vaillant d.o.o., OIB 65934263539, Heinzelova ul. 60, 10000 Zagreb (dalje u tekstu: „Vaillant“) svojim korisnicima želi pružiti maksimalnu udobnost življenja. Vaillant Programom lojalnosti želi bolje upoznati korisnike svojih uređaja te im ciljano omogućiti unapređenje udobnosti življenja u okviru Vaillant-ovih sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, regulacije uređaja kao i drugih usluga.

Nekoliko uvjeta primjenjuje se na prikupljanje i korištenje bodova Vaillant Programa lojalnosti, kao i na opće postupke Vaillant Programa lojalnosti, a u nastavku slijedi njihov sažetak.

Ukratko u programu

1.) Sudjelovanje i registracija, početni dokumenti

1.1 U Programu lojalnosti na način određen u članku 1.2. mogu sudjelovati isključivo punoljetne fizičke osobe koje su vlasnici Vaillant uređaja na području Republike Hrvatske. (dalje u tekstu: Korisnik).

1.2 Sudjelovanje započinje izradom osobnog korisničkog računa Korisnika na web stranici www.mojvaillant.com davanjem i upisom osobnih podataka Korisnika u svrhu sudjelovanja u Vaillant Programu lojalnosti odnosno korištenja pogodnosti iz predmetnog Programa te davanjem posebne privole za primanje promidžbenih i reklamnih materijala kako je opisano u Prilogu 1. koji čini sastavni dio Općih Uvjeta. Pod uvjetom izrade osobnog korisničkog računa te davanja potrebnih suglasnosti kako je ovdje navedeno Korisnik dobiva osnovnih 60 bodova (dalje u tekstu. „Osnovni bodovi“). Korisnički račun i primanje promidžbenih materijala vezani su isključivo za e-mail adresu. Korisnik daje privolu za primanje promidžbenih obavijesti označavanjem ponuđene rubrike. Jedan Korisnik može otvoriti isključivo jedan osobni korisnički račun na svoje ime temeljem jednog Vaillant uređaja koji je u njegovu vlasništvu.

1.3 Vaillant pridržava pravo po vlastitoj diskrecijskoj ocjeni zatvoriti osobni korisnički račun Korisnika bez navođenja razloga, a posebice u slučajevima zloupotreba Programa, u slučaju otvaranja osobnog korisničkog računa na drugo ime temeljem već registriranog Vaillant uređaja, otvaranje novog osobnog korisničkog računa već registriranog korisnika temeljem drugog Vaillant uređaja ili u drugim slučajevima neovisno o razlogu.

Nakon otvaranja korisničkog računa, Korisnik će od Vaillanta dobiti e-mail poruku dobrodošlice na svoju e-mail adresu.

2. Članstvo u Vaillant Programu lojalnosti

2.1 Po izradi osobnog korisničkog računa na web stranici www.mojvaillant.com, Korisnik postaje član Vaillant Programa lojalnosti. Članstvo vrijedi neodređeno vrijeme, odnosno do zatvaranja korisničkog računa Korisnika ili otkaza/opoziva članstva ili zatvaranja osobnog korisničkog računa od strane Vaillanta uslijed zloupotrebe od strane Korisnika sukladno tč. 1.3. članka 1. ovih Općih uvjeta ili obustave rada Vaillant Programa lojalnosti te u drugim slučajevima kako su definirani ovim Općim Uvjetima.

2.2 Članstvo u Vaillant Programu lojalnosti nudi članovima isključivo pogodnosti umanjenja cijene Vaillant usluga kako je navedeno u ovim Općim Uvjetima, te osim na navedeni način ne stvara za Vaillant ili koje drugo društvo Vaillant Group nikakvu drugu i/ili daljnju obvezu prema Korisniku. Također, članstvo u Vaillant Programu lojalnosti ne stvara nikakvu obvezu za Korisnika, a naročito ga ne obvezuje na bilo kakvu kupnju Vaillant uređaja ili korištenje usluga Vaillant.

2.3 Vaillant može u bilo kojem trenutku, bez posebne obavijesti i bez navođenja razloga obustaviti rad Vaillant Programa lojalnosti.

2.4 Korisnik ima mogućnost u svakom trenutku provjeriti trenutno stanje broja bodova na svojem osobnom korisničkom računu.

2.5 Članstvo (registrirani osobni korisnički račun) i pogodnosti iz članstva u Vaillant Programu lojalnosti nisu prenosivi.

3. Skupljanje bodova i korištenje pogodnosti članstva

3.1 Korisnik skuplja bodove sukladno tablici u Prilogu 1. ovih Općih Uvjeta. Korisniku će se automatski temeljem ispunjenja nekog od uvjeta iz tablice u Prilogu 1. dodijeliti bodovi na njegov osobni korisnički račun. Osnovni bodovi prikupljeni otvaranjem osobnog korisničkog računa kako je opisano u članku 1.2. ostaju na računu do prestanka članstva sukladno ovim Općim Uvjetima. Vrijednost 1 (jednog) boda jednaka je protuvrijednosti 0,15 € (15 eurocenti). Nije moguća isplata protuvrijednosti skupljenih bodova u novčanom iznosu.

3.2 Prikupljeni bodovi se zbrajaju.

3.3 Kada Korisnik prikupi 100 bodova na svom osobnom korisničkom računu, na e-mail adresu Korisnika dostavlja se informacija o osobnom Kuponu na korisničkom računu u protuvrijednosti 15,00 € („izdavanje Kupona“). Predmetni Kupon ovlašćuje Korisnika na korištenje pogodnosti umanjenja cijene redovnog servisa Vaillant uređaja od strane ovlaštenog Vaillant servisa u vrijednosti od 15,00 €. Kupon se može iskoristiti za umanjenje cijene servisa za sve Vaillant uređaje osim za uređaje iz programa regulacije. Prikupljeni bodovi do trenutka izdavanja Kupona vrijede neograničeno. Kupon se izdaje na vrijeme od 3 (tri) godine od dana izdavanja naznačenog na Kuponu, što znači da Korisnik mora iskoristiti Kupon u navedenom razdoblju od 3 (tri) godine od dana izdavanja Kupona. Nakon izdavanja Kupona, osobni korisnički račun Korisnika umanjuje se za 40 bodova, odnosno do vrijednosti Osnovnih bodova (60 bodova). U slučaju ako Korisnik ponovno prikupi (novih) 100 bodova, na e-mail adresu Korisnika dostavlja se obavijest o (novom) osobnom Kuponu na korisničkom računu u protuvrijednosti 15,00 € te se bodovi na osobnom korisničkom računu Korisnika opetovano umanjuju do vrijednosti osnovnih 60 bodova. Ako Korisnik povuče privolu za primanje promidžbenih i reklamnih materijala, osobni korisnički račun Korisnika se zamrzava te u tom slučaju Korisnik više ne može dalje skupljati bodove. Korisnik u svakom trenutku može ponovno dati svoju privolu u svrhu primanja promidžbenih i reklamnih materijala te se od tog trenutka ponovno aktiviraju Osnovni bodovi (ali i eventualno do tada prikupljeni bodovi) i Korisnik može nastaviti prikupljati bodove sukladno prethodnim odredbama ove točke Općih Uvjeta.

Kupon je moguće iskoristiti isključivo i jedino za umanjenje računa usluge servisiranja Vaillant uređaja od strane ovlaštenog Vaillant servisa. Što je obuhvaćeno uslugom servisiranja uređaja definirano je na Vaillant web stranici www.vaillant.hr . Usluge servisiranja uređaja mogu se ugovoriti za sve Vaillant uređaje izuzev uređaja iz programa regulacija. Nije moguće koristiti Kupon za umanjenje cijene drugih vrsta intervencija (kao npr. za popravak, redovno godišnje održavanje, rezervne dijelove ili sl.).

Moguće je istovremeno korištenje (zbrajanje) dva ili više izdanih Kupona u svrhu umanjenja cijene redovnog servisa Vaillant uređaja od strane ovlaštenog Vaillant servisa koje je Korisnik stekao temeljem bodova prikupljenih na svojem osobnom korisničkom računu, pod uvjetom da se Kuponi iskoriste unutar 3 (tri) godine od dana njihova izdavanja označenog na samom Kuponu.

Prikupljeni Kupon(i) Korisnika bit će vidljivi u službenoj aplikaciji ovlaštenih Vaillant servisera te prilikom korištenja Kupona Korisnik isti ne mora predočiti ni na koji drugi način.

Korisnik je dužan identificirati se prema Vaillant ovlaštenom serviseru predočenjem svoje digitalne članske iskaznice odnosno podatcima sa iste, to su: ime i prezime, članski broj i e-mail adresa korisnika, a kako bi serviser u servisnoj aplikaciji mogao verificirati postojanje Kupona.

Nakon što je Korisnik iskoristio svoj Kupon(e), ovlašteni Vaillant serviser će u službenoj aplikaciji ovlaštenih Vaillant servisera označiti da je Kupon(i) iskorišten te će takva obavijest biti zabilježena na osobnom korisničkom računu Korisnika.

Kuponi su neprenosivi, Korisnik isključivo osobno može koristiti dobiveni Kupon, odnosno Kupone.

Pojedinosti o aktualnim pogodnostima u Vaillant Programu lojalnosti dostupne su na www.mojvaillant.com i na službenim Vaillant internetskim stranicama www.vaillant.hr.

3.4 Prigovore na točnost ili potpunost dodijeljenih bodova potrebno je poslati pisanim putem na adresu Vaillant d.o.o., Heinzelova ul. 60, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na e-mail: info@vaillant.hr

3.5 Vaillant ima pravo prilagoditi ukupan broj bodova ako je do dodjele bodova došlo greškom, prijevarom ili tehničkom poteškoćom.

4. Prestanak članstva, povreda Općih uvjeta te izmjene Vaillant Programa lojalnosti

4.1 Članstvo u Vaillant Programu lojalnosti aktivira se kreiranjem osobnog korisničkog računa, te traje za vrijeme trajanja ovog Vaillant Programa lojalnosti, odnosno sukladno odredbama toč. 2.1. članka 2.

4.2 Korisnik ima pravo u svako doba zatvoriti svoj osobni korisnički račun na način da na osobnom korisničkom računu aktivira polje “Trajno zatvaranje korisničkog računa“. Zatvaranjem osobnog korisničkog računa prestaje članstvo Korisnika u Vaillant Programu lojalnosti te pravo na korištenje pogodnosti iz Vaillant Programa lojalnosti. U tom slučaju svi Kuponi i pogodnosti ponuđene Korisniku putem osobnog korisničkog računa prestaju vrijediti s datumom zatvaranja osobnog korisničkog računa, a Korisnik gubi sve do tada prikupljene bodove. Navedeno se ne odnosi na već izdane Kupone Korisniku temeljem prikupljenih bodova pod uvjetom da se isti koriste unutar 3 (tri) godine od dana izdavanja sukladno ovim Općim uvjetima. Neovisno o prethodno navedenom, Korisnik ima pravo u svakom trenutku podnijeti zahtjev za povlačenje ili brisanje svojih osobnih podataka sukladno mjerodavnim propisima zaštite osobnih podataka te povući privolu za primanje promidžbenih i reklamnih materijala.

4.3 Vaillant zadržava pravo prema svojoj diskrecijskoj odluci promijeniti u cijelosti ili djelomično ove Opće Uvjete sudjelovanja u Vaillant Programu lojalnosti te otkazati isti ili odustati od dodjeljivanja pogodnosti, u bilo kojem trenutku ili ga zamijeniti drugim programom i propisno deaktivirati osobne korisničke račune, pritom ne ulazeći u mogućnost korištenja pogodnosti temeljem već izdanog Kupona pod uvjetom da se isti koristi unutar 3 (tri) godine od dana izdavanja sukladno ovim Općim uvjetima.

4.4 Vaillant može zatvoriti osobni korisnički račun Korisnika u slučaju bilo koje povrede ovih Općih uvjeta ili zakonskih propisa, bez roka, u kojem slučaju svi prethodno izdani Kupon(i) te bodovi koje je Korisnik prikupio na svojem osobnom korisničkom računu do trenutka njegova zatvaranja prestaju automatski vrijediti te Korisnik ne ostvaruje nikakva prava i/ili pogodnosti temeljem istih.

5. Tehničke poteškoće i kontakt

5.1 U slučaju tehničkih poteškoća kod pristupa osobnom korisničkom računu na web stranici www.mojvaillant.com ili sumnje na nepravilnosti na osobnom korisničkom računu, Korisnik može kontaktirati Vaillant Program lojalnosti na e-mail: info@vaillant.hr ili telefon broj 01/6188 670, i to od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati. Vaillant nije odgovoran za neiskorištene bodove na osobnom korisničkom računu kojima Korisnik ne može pristupiti jer ne raspolaže više točnim korisničkim imenom/lozinkom za pristup svom osobnom korisničkom računu. Vaillant nije odgovoran za neovlašteno pristupanje osobnom korisničkom računu (krađa identiteta i sl.) i eventualno korištenje pogodnosti Vaillant Programa lojalnosti od strane trećih osoba.

5.2 Obavijesti poslane na adresu Korisnika (elektroničku ili adresu stanovanja) o kojoj je Korisnik obavijestio voditelja Vaillant Programa lojalnosti (prilikom otvaranja korisničkog računa) smatraju se valjano dostavljenima.

6. Odgovornost

6.1 Korisnik nema pravo zahtijevati naknadu štete od Vaillanta zbog bilo kojeg pravnog razloga, uključujući povrede nastale u vezi s korištenjem osobnog korisničkog računa, pogodnostima iz Programa kao i korištenjem samog Vaillant Programa lojalnosti ili izvan ugovorne odgovornosti.

6.2 Navedeno se ne primjenjuje u slučajevima kada se odgovornost ne može isključiti sukladno Zakonu o obveznim odnosima ili prisilnim propisima zaštite osobnih podataka u odnosu na odgovornost voditelja osobnih podataka.

6.3 Vaillant ima pravo poduzeti sve potrebne mjere u slučaju bilo kakvog pokušaja prijevare sustava ili Vaillant Programa lojalnosti, zloupotrebe ili bilo kakvih drugih pokušaja koji mogu utjecati na povredu časti, ugleda, imidža, tvrtke, poslovne tajne ili sl. Vaillanta ili Vaillant Group.

6.4 Vaillant ne snosi odgovornost za:

(1) neuspješno sudjelovanje Korisnika u Vaillant Programu lojalnosti

(2) netočne ili nepotpune osobne podatke Korisnika i/ili propuste Korisnika prilikom izrade osobnog korisničkog računa,

(3) nemogućnost Korisnika da, uslijed postupanja na strani Korisnika, iskoristi Kupon ili pogodnost iz ovog Programa..

6.5 Postupanjem u skladu s ovim Općim uvjetima, svaki Korisnik u cijelosti odustaje (neće ubuduće tražiti ili na bilo koji način očekivati) od bilo kakve naknade u vezi s objavljivanjem, za sve prethodno navedeno.

7. Zaštita podataka

7.1 U svrhu pristupanja ovom Programu lojalnosti i korištenja pogodnosti iz Vaillant Programa lojalnosti te otvaranja osobnog korisničkog računa Vaillant prikuplja Vaše sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa, broj osoba u kućanstvu, broj kupaonica, broj etaža, ukupno m2 grijanog prostora, vrsta stambenog objekta (stan/kuća), tip, vrsta i starost Vaillant uređaja, aktivirano produljeno jamstvo (DA/NE), grijani bazen (DA/NE) , kako ste saznali za Program lojalnosti (dalje u tekstu: „Osobni podaci“), a sve kako bi Vam se kao Vaillant Korisniku omogućile pogodnosti za Vašu lojalnost i sudjelovanje u dodatnim Vaillant aktivnostima, preporukama, anketama, promocijama, Vaillant društvenim mrežama i sl. U skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka Vaši osobni podaci koriste se, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane društva Vaillant kao i drugih društava koncerna Vaillant Group kao primatelja podataka te drugih ugovornih pružatelja usluga (izvršitelja obrade) angažiranih od strane društva Vaillanta u svrhe obrade podataka. Vi imate pravo zatražiti od Vaillanta pristup i ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade u vezi s Vašim osobnim podacima ili prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade, te prenijeti osobne podatke i podnijeti prigovor Vaillantu elektroničkom poštom na adresu: info@vaillant.hr kao i podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. S obzirom na svrhu kako je ovdje navedeno, Vaši osobni podaci bit će obrađivani do ostvarenja svrhe u koju su isti bili prikupljeni ili dok se ne zatvori osobni korisnički račun Korisnika ili dok ne povučete svoju privolu za obradu osobnih podataka (ako je ista prikupljana putem privole), iskoristite svoje pravo na prigovor ili ograničite obradu svojih osobnih podataka. Pružanje osobnih podataka je ugovorna obveza, te ukoliko nam ne pružite svoje osobne podatke, nećete moći pristupiti ovom Programu lojalnosti te koristiti prava i pogodnosti predviđena za njegove članove, a sve kako je definirano ovim Općim Uvjetima.

Korisnik u svakom trenutku može povući privolu danu za primanje promidžbenih i reklamnih materijala.

Vaillant će putem e-maila obavijestiti Korisnika u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka, ograničenjem obrade osobnih podataka, povlačenjem privole Korisnika, korištenju nekog od prava Korisnika sukladno mjerodavnim propisima te trajnoj deaktivaciji (zatvaranju) osobnog korisničkog računa u slučajevima definiranim ovim Općim uvjetima kao i posljedicama trajne deaktivacije osobnog korisničkog računa (gubitak bodova, izdanih kupona, nemogućnosti korištenja pogodnosti Programa lojalnosti itd.)

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa osobnim podacima koje ovdje prikupljamo ili za više informacija o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka, molimo Vas da pogledate i provjerite naša Pravila o privatnosti na web stranici www.mojvaillant.com

8. Izmjene Vaillant Programa lojalnosti i Uvjeta sudjelovanja

8.1 O svakoj izmjeni ili dopuni ovih Općih Uvjeta Vaillant će Korisnika obavijestiti putem internetske stranice www.mojvaillant.com te putem e-mail adrese Korisnika Vaillant Programa lojalnosti. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 8 dana od dana objave na navedenim web stranicama Vaillanta, a smatraju se prihvaćenima ako Korisnik u tom roku ne otkaže članstvo. Aktualni Opći Uvjeti dostupni su na Internet adresi www.mojvaillant.com.

9. Ostalo

Korisnički račun Korisnika, kao i prava, pogodnosti i obveze koje proizlaze iz Općih Uvjeta i Vaillant Programa lojalnosti ne mogu se prenositi na treće osobe.

Na sve sporove koji nastanu u vezi korištenja ove stranice i/ili ovih Općih Uvjeta primjenjuje se hrvatsko pravo i mjesno nadležan je sud nadležan prema sjedištu društva Vaillanta.

U slučaju da pojedine odredbe ovih Općih Uvjeta jesu ili postanu ništetne u cijelosti ili djelomično, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. Odredba koja je ništetna u cijelosti ili djelomično zamjenjuje se odredbom koja je najbliža ništetnoj odredbi u pogledu željenog rezultata.

10. Prilog 1

PRIKUPLJANJE BODOVA

1 bod = 0,15 €
Jednokratne aktivnosti Broj bodova Napomena
Jednokratno prikupljanje bodova Popunjeni podatci korisničkog profila 30
Privola za korištenje osobnih podataka. 30
Međuzbroj 1: 60 *Vaillant Vam poklanja ovih 60 bodova u svakom novom razdoblju prikupljanja bodova.
Višekratne aktivnosti
Bodovi koji se u svakom novom razdoblju do izdavanja Kupona prikupljaju iznova Mjesečni login na korisnički račun 1 Boduje se prvi login u mjesecu neovisno koliko puta ste se puta u istom mjesecu logirali na svoj račun.
Preporuka novog člana 5 Za svakog člana kojeg preporučite* dobivate po 5 bodova. Novi član mora kod prijave unijeti Vaš članski broj. *Broj preporuka je ograničen na 5 (pet) u svakom obračunskom razdoblju.
Ispunjavanje ankete 10 Svaka ispunjena anketa se boduje sa 10 bodova.
Otvaranje članskog Newslettera 1 Boduje se prvo otvaranje mjesečnog Newslettera neovisno o tome koliko puta otvorite isti Newsletter.
Sudjelovanje u akcijskim aktivnostima 6 Sudjelovanje u posebno najavljenim, jednokratnim aktivnostima donose Vam dodatne bodove.
Međuzbroj 2: ≥40 Minimalno trebate prikupiti 40 bodova za ukupan zbroj od 100 da bi se aktivirao Kupon u vrijednosti od 15,00 €
Ukupni zbroj bodova: ≥100 Za svakih 100 bodova izdaje se automatski Kupon u protuvrijednosti od 15,00 €.